Algemene voorwaarden

Toepassing

Door ondertekening van een overeenkomst of bestelbon met COMM3 verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van COMM3 en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer dit expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de klant en COMM3 wordt opgenomen.

Wijzigingen

COMM3 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze vervolgens op haar website beschikbaar te stellen,waarbij COMM3 steeds aan de hand van een datum de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal aangeven. De datum van inwerkingtreding kanten vroegste de datum zijn waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de website van COMM3 (www.COMM3.be) worden geplaatst.

De klant wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden indien deze zich hiertegen niet binnen de 30 dagen na de datum van inwerkingtreding ervan heeft verzet. In geval van verzet blijft de vorige versie van toepassing op de contractuele relatie tussen COMM3 en de klant, maar heeft COMM3 de mogelijkheid om de samenwerking met de klant stop te zetten, met recht op facturatie van de op dat ogenblik geleverde diensten en zonder dat enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is.

Offertes en overeenkomst

Onze offertes zijn 30 dagen geldig na opmaakdatum, zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Een overeenkomst tussen COMM3 en de klant komt tot stand wanneer de klant de offerte heeft aanvaard, hetzij door datering en ondertekening, hetzij via e-mail.

Extra werk en maatwerk worden in regie aangerekend, tenzij er over deze diensten op voorhand een schriftelijke overeenkomst werd gemaakt.

Facturatie

De facturatie geschiedt als volgt:
a. Als eerste voorschot 1/3 van het totale bedrag meteen na aanvaarding van de offerte.
b. Eindafrekening bij de oplevering.

Na publicatie op internet volgt een periode van twee weken waarin de klant nog opmerkingen kan doorgeven (volgens de gemaakte afspraken binnen het stramien van het voorontwerp), waarna de website definitief wordt geacht opgeleverd te zijn.

De facturen zijn ten laatste betaalbaar 14 dagen na factuurdatum.

Een factuur waarop niet binnen de 7 dagen per aangetekende brief geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
Ingeval van wanbetaling zal de website 1 maand na vervaldatum offline gehaald worden, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd blijft, zonder enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd te zijn.
Bij het uitblijven van betaling zullen 2 maand na de vervaldatum domeinnaam en andere services niet meer verlengd worden, waarna de website volledig gedeactiveerd zal worden en de data worden verwijderd van de server. Het factuurbedrag blijft onverminderd verschuldigd. De klant kan COMM3 geen schadevergoeding ten laste gelegd worden.

Onderhoud

Upgraden van de software naar nieuwe versies die het herwerken van de website nodig maken, zijn niet inbegrepen. Indien deze situatie zich voordoet, wordt dit de klant ingelicht over de kostprijs hiervan.

Duur en beëindiging

COMM3 behoudt zich het recht voor om de transfer van een domeinnaam te blokkeren tot alle openstaande facturen van de betreffende klant voldaan zijn. 17.    COMM3 zal, na het beëindigen van de overeenkomst, de transfercode van DNS Belgium voor de verhuis van de domeinnaam, binnen de maand overmaken aan de klant.18.    Na het beëindigen van de overeenkomst staat de klant zelf in voor de transfer van zijn website. Indien daarvoor bijstand van COMM3 wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

Aansprakelijkheid

De klant is aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, artistieke of intellectuele eigendom van teksten en audiovisueel materiaal op zijn website. Hij vrijwaart COMM3 uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

De Algemene Voorwaarden van alle andere partijen waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van toepassing. COMM3 kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de Algemene Voorwaarden van deze leveranciers, contractanten en andere partijen, en voor gebreken van goederen of diensten waarvoor COMM3 op hen beroep doet(bijvoorbeeld: het tijdelijk niet beschikbaar zijn van servers waarop software draait die de klant gebruikt en het fout functioneren van websites ten gevolge van recente webbrowser updates die niet compatibel zijn met deze websites).

Voor zover COMM3 bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking en diensten van derden, waarop COMM3 weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook,voorkomend uit deze relaties. De klant erkent dat COMM3 voor het hosten van de door haar ontwikkelde websites een beroep dient te doen op een externe provider van hostingsdiensten. COMM3 is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke onbeschikbaarheid van de hosting of enige fout of nalatigheid van deze externe provider waardoor de website van de klant onbeschikbaar of niet functioneel zou zijn of waardoor de klant enige schade zou lijden.

Bij de ontwikkeling van websites zal COMM3 de regels van de kunst naleven teneinde de nodige veiligheidsmaatregelen te voorzien. COMM3 zal niet aansprakelijk zijn indien de websites desondanks onbeschikbaar of niet functioneel zou worden door toedoen van (een poging tot) hacking. De klant erkent dat hij zich desgevallend moet verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke (criminele) feiten tot gevolg zouden hebben voor haar bedrijfsprocessen, beheerde klantenpersoonsgegevens en andere data.

Ingeval van toerekenbare tekortkoming in de naleving van de overeenkomst is COMM3 slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van COMM3 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De klant heeft kennisgenomen van en aanvaardt de Algemene Voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van de relevante verantwoordelijke (voor België is dit VZW DNS Belgium, www.dns.be). De klant zal COMM3 vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de klant.

Geschillen en toepasselijk recht
Klachten betreffende de geleverde website kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet aangetekend bij ons toekomen binnen de zeven dagen na oplevering.

Ingeval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarde of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door derden.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

nieuw project of een schitterend idee?

Maak een vrijblijvende afspraak